Section "CAVEANT CONSULES: THE MINIMUM OF INVIOLABLE RIGHTS IN EMERGENCY CONDITIONS"


The temporal effect of legal norms and the case law of the Constitutional Court of the Republic of Latvia

Author: Daiga Rezevska, Dr.iur., Prof., Latvijas Universitāte, Latvija


Translating the Abstruse: In poetry and tax law every translation is an interpretation

Authors: Nolan Sharkey, PhD, Prof., Tatiana Tkachenko, Language Teaching Expert, University of Western Australia, Australia


Legal subjectivity and absolute rights of nature

Author: Massimiliano Cicoria, Phd, University of Naples Federico II


Attālināto tiesas sēžu perspektīva un izaicinājumi ētikas kontekstā

Author: Diāna Adamoviča, Mg. iur. Latvijas Universitāte, Latvija


 

Section "EUROPEAN UNION LAW AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW: CURRENT CHALLENGES"


Pārrobežu saskarsmes nolēmumu atzīšanas un izpildes tiesiskais regulējums

Author: Sintija Daugule, Mg. iur. Latvijas Universitāte, Latvija


Kļūdaina Apvienoto Nāciju organizācijas Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma – pārdevuma līgumiem (CISG) normu izmantošana atsevišķos Latvijas Republikas tiesas nolēmumos

Author: Sindija Damberga, Mg. iur. Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes doktorante, Latvija


 

Section "BALANCING THE INTERESTS OF THE INDIVIDUAL, SOCIETY AND THE STATE IN A STATE GOVERNED BY THE RULE OF LAW"


Foundation Atrocities and Public History: The role of lawyers in finding truth

Authors: Nolan Sharkey, PhD, Prof.,University of Western Australia, Australia; Tetiana Muzyka, Dr. PhD, Assoc.Prof., Ivano-Frankivsk National Medical University


Admissibility of termination of pregnancy - legal reality in Poland after the judgment of the Constitutional Tribunal - K 1/20

Author: Monika Giżyńska, Dr. iur., University Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland


Bērna tiesības un brīvības Covid – 19 infekcijas izplatības laikā Latvijā

Author: Ilze Ziemane, Mg. iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante


Eiropas Savienības tiesību ietekme uz pieteikuma tiesību novērtēšanu nacionālajā administratīvajā tiesā

Author: Inga Bērtaite-Pudāne, Mg. iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante


Tiesiskās vienlīdzības principa izpratne publiskajā iepirkumā iesniegta piedāvājuma trūkumu izvērtēšanā

Author: Džeina Gaile, Mg.iur., LL.M,  Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studiju programmas “Tiesību zinātne” doktorante


Lietas dalībnieku procesuālo tiesību īstenošana tiesvedībā, izskatot lietu attālināti

Author: Elīna Pankrate, Mg. iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante


Promotion of the inflow of the cross-border donations from other European Union member states (into Latvia)

Author: Zanda Zilgalve, LL.M., doctoral student University of Latvia, Latvia


Legal Aspects of Organising Chaplaincy Services in the Hospitals of Republic of Latvia in the Context of Patients and Their Relatives Right to Receive Spiritual Health Care

Author: Laura Šāberte, Mg.iur., PhD candidate Riga Stradiņš University, Faculty of Law, Latvia


 

Section "CURRENT ISSUES OF CRIMINAL LAW: CHALLENGES AND SOLUTIONS TO THEM"


Commission by omission

Author: Cristina Nicorici, PhD Candidate, Assitant Professor West University of Timisoara, Romania


Mutiskuma principa un interešu izskatīt krimināllietu rakstveida procesā mijiedarbība Kriminālprocesa likumā

Author: Ērika Gribonika, Mg. iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktora studiju programmas “Tiesību zinātne” studente


Taisnīga kriminālprocesa norise ārkārtas situācijā

Author: Oskars Kulmanis, Mg. iur., Latvijas Universitāte, Latvija


Noziedzīga nodarījuma subjekts preču nelegālā starptautiskā apritē

Author: Toms Čevers, Mg. iur. Latvijas Universitāte, Latvija


 

Section "PUBLIC INTERNATIONAL LAW AND HUMAN RIGHTS: CURRENT CHALLENGES"


Sportista cilvēktiesību ievērošanas problemātika

Author: Edgars Gūte, Mg. iur. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorants


 

Section "THE DEVELOPMENT OF NEW REGULATIONS IN THE FAST-CHANGING DIGITAL WORLD"


Digitalizācijas izaicinājumi Civilprocesā

Author: Daina Ose, Dr. iur., Doc., Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, Latvija


Atbildība par zaudējumiem mākslīgā intelekta vadītas sistēmas iesaistē finanšu instrumentu tirdzniecībā

Authors: Pauls Zeņķis, Mg. iur.; Ritvars Purmalis, Mg.iur.,  Latvijas Universitāte, Latvija


 

Section "TOPICAL CHALLENGES IN PRIVATE LAW"


The Development of the Concept of a Trade Secret in Latvian Law

Author: Kaspars Balodis, Dr. iur., Prof. Latvijas Universitāte, Latvija


Darbinieka disciplinārā un civiltiesiskā atbildība

Authors: Annija Kārkliņa, Dr. iur., Asoc.prof.; Jānis Kārkliņš, Dr.iur., Prof., Latvijas Universitāte, Latvija


Kontratabulārais, ekstratabulārais un tabulārais ieilgums Latvijas civiltiesībās

Author: Erlens Kalniņš, Dr.iur., Doc., Latvijas Universitāte, Latvija


Tiesību un pienākumu “līdzsvars” !

Author: Mārcis Krūmiņš, Mg. iur., lektors, Latvijas Universitāte, Latvija


Paternitātes pieņēmums un paternitātes brīvprātīgā atzīšana – aktuālie problēmjautājumi

Authors: Aldis Laviņš, Mg.iur., lektors; Kristīne Zīle, Mg. iur., lektore; Alise Reide, Mg. iur., lektore, doktorante, Latvijas Universitāte, Latvija


Lemtspējas un rīcībspējas nošķiršana pacientu tiesību aizsardzības procesā

Authors: Solvita Olsena, Dr.iur., Asoc. prof.,; Laura Kadile, Mg.iur., pētniece Latvijas Universitāte, Latvija


Latvijas saistību tiesības: Mācības no Kopējā modeļa (DCFR)

Author: Aleksandrs Fillers, Dr.iur., Rīgas Juridiskā Augstskola


The new challenges of corporate social responsibility: “Sustainable economic development and cultural districts”

Author: Eduardo Zampella, Prof., University of Naples “Federico II”, Italy


Financial market regulators and the pandemic crisis

Author: Giovanni Mollo, Assoc.Prof., Italy


Piesardzības pasākumu nozīme, piemērojot civiltiesisko atbildību par deliktu

Author: Edijs Brants, Mg. iur. Latvijas Universitāte, Latvija


Starptautiskās un nacionālās sankcijas kā nejaušu šķēršļu iedarbība uz līgumattiecībām

Author: Dāvids Andris Blehmanis, Mg.iur., Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte


Ambush jeb tā dēvētais slazdu mārketings un preču zīmes sportā

Author: Stella Kaprāne, Mg. iur., Latvijas Universitāte, Latvija