Sekcija "CAVEANT CONSULES: TIESĪBU NEAIZSKARAMAIS MINIMUMS ĀRKĀRTAS APSTĀKĻOS"


The temporal effect of legal norms and the case law of the Constitutional Court of the Republic of Latvia

Autore: Daiga Rezevska, Dr.iur., Prof., Latvijas Universitāte, Latvija


Translating the Abstruse: In poetry and tax law every translation is an interpretation

Autori: Nolan Sharkey, PhD, Prof., Tatiana Tkachenko, Language Teaching Expert, University of Western Australia, Australia


Legal subjectivity and absolute rights of nature

Autors: Massimiliano Cicoria, Phd, University of Naples Federico II


Attālināto tiesas sēžu perspektīva un izaicinājumi ētikas kontekstā

Autore: Diāna Adamoviča, Mg. iur. Latvijas Universitāte, Latvija


 

Sekcija "EIROPAS SAVIENĪBAS TIESĪBAS UN STARPTAUTISKĀS PRIVĀTTIESĪBAS: AKTUĀLIE IZAICINĀJUMI"


Pārrobežu saskarsmes nolēmumu atzīšanas un izpildes tiesiskais regulējums

Autore: Sintija Daugule, Mg. iur. Latvijas Universitāte, Latvija


Kļūdaina Apvienoto Nāciju organizācijas Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma – pārdevuma līgumiem (CISG) normu izmantošana atsevišķos Latvijas Republikas tiesas nolēmumos

Autore: Sindija Damberga, Mg. iur. Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes doktorante, Latvija


 

Sekcija "INDIVĪDA, SABIEDRĪBAS UN VALSTS INTEREŠU LĪDZSVAROŠANA TIESISKĀ VALSTĪ"


Foundation Atrocities and Public History: The role of lawyers in finding truth

Autori: Nolan Sharkey, PhD, Prof.,University of Western Australia, Australia; Tetiana Muzyka, Dr. PhD, Assoc.Prof., Ivano-Frankivsk National Medical University


Admissibility of termination of pregnancy - legal reality in Poland after the judgment of the Constitutional Tribunal - K 1/20

Autore: Monika Giżyńska, Dr. iur., University Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland


Bērna tiesības un brīvības Covid – 19 infekcijas izplatības laikā Latvijā

Autore: Ilze Ziemane, Mg. iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante


Eiropas Savienības tiesību ietekme uz pieteikuma tiesību novērtēšanu nacionālajā administratīvajā tiesā

Autore: Inga Bērtaite-Pudāne, Mg. iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante


Tiesiskās vienlīdzības principa izpratne publiskajā iepirkumā iesniegta piedāvājuma trūkumu izvērtēšanā

Autore: Džeina Gaile, Mg.iur., LL.M,  Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes studiju programmas “Tiesību zinātne” doktorante


Lietas dalībnieku procesuālo tiesību īstenošana tiesvedībā, izskatot lietu attālināti

Autore: Elīna Pankrate, Mg. iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante


Promotion of the inflow of the cross-border donations from other European Union member states (into Latvia)

Autore: Zanda Zilgalve, LL.M., doctoral student University of Latvia, Latvia


Legal Aspects of Organising Chaplaincy Services in the Hospitals of Republic of Latvia in the Context of Patients and Their Relatives Right to Receive Spiritual Health Care

Autore: Laura Šāberte, Mg.iur., PhD candidate Riga Stradiņš University, Faculty of Law, Latvia


 

Sekcija "KRIMINĀLTIESĪBU AKTUĀLIE JAUTĀJUMI: IZAICINĀJUMI UN TO RISINĀJUMI"


Commission by omission

Autore: Cristina Nicorici, PhD Candidate, Assitant Professor West University of Timisoara, Romania


Mutiskuma principa un interešu izskatīt krimināllietu rakstveida procesā mijiedarbība Kriminālprocesa likumā

Autore: Ērika Gribonika, Mg. iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktora studiju programmas “Tiesību zinātne” studente


Taisnīga kriminālprocesa norise ārkārtas situācijā

Autors: Oskars Kulmanis, Mg. iur., Latvijas Universitāte, Latvija


Noziedzīga nodarījuma subjekts preču nelegālā starptautiskā apritē

Autors: Toms Čevers, Mg. iur. Latvijas Universitāte, Latvija


 

Sekcija "STARPTAUTISKĀS PUBLISKĀS TIESĪBAS UN CILVĒKTIESĪBAS: AKTUĀLIE IZAICINĀJUMI"


Sportista cilvēktiesību ievērošanas problemātika

Autors: Edgars Gūte, Mg. iur. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorants


 

Sekcija "JAUNĀ REGULĒJUMA ATTĪSTĪBA STRAUJI MAINĪGAJĀ DIGITĀLAJĀ PASAULĒ"


Digitalizācijas izaicinājumi Civilprocesā

Autore: Daina Ose, Dr. iur., Doc., Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, Latvija


Atbildība par zaudējumiem mākslīgā intelekta vadītas sistēmas iesaistē finanšu instrumentu tirdzniecībā

Autori: Pauls Zeņķis, Mg. iur.; Ritvars Purmalis, Mg.iur.,  Latvijas Universitāte, Latvija


 

Sekcija "PRIVĀTTIESĪBU AKTUĀLIE RISINĀMIE JAUTĀJUMI"


The Development of the Concept of a Trade Secret in Latvian Law

Autors: Kaspars Balodis, Dr. iur., Prof. Latvijas Universitāte, Latvija


Darbinieka disciplinārā un civiltiesiskā atbildība

Autori: Annija Kārkliņa, Dr. iur., Asoc.prof.; Jānis Kārkliņš, Dr.iur., Prof., Latvijas Universitāte, Latvija


Kontratabulārais, ekstratabulārais un tabulārais ieilgums Latvijas civiltiesībās

Autors: Erlens Kalniņš, Dr.iur., Doc., Latvijas Universitāte, Latvija


Tiesību un pienākumu “līdzsvars” !

Autors: Mārcis Krūmiņš, Mg. iur., lektors, Latvijas Universitāte, Latvija


Paternitātes pieņēmums un paternitātes brīvprātīgā atzīšana – aktuālie problēmjautājumi

Autori: Aldis Laviņš, Mg.iur., lektors; Kristīne Zīle, Mg. iur., lektore; Alise Reide, Mg. iur., lektore, doktorante, Latvijas Universitāte, Latvija


Lemtspējas un rīcībspējas nošķiršana pacientu tiesību aizsardzības procesā

Autori: Solvita Olsena, Dr.iur., Asoc. prof.,; Laura Kadile, Mg.iur., pētniece Latvijas Universitāte, Latvija


Latvijas saistību tiesības: Mācības no Kopējā modeļa (DCFR)

Autors: Aleksandrs Fillers, Dr.iur., Rīgas Juridiskā Augstskola


The new challenges of corporate social responsibility: “Sustainable economic development and cultural districts”

Autors: Eduardo Zampella, Prof., University of Naples “Federico II”, Italy


Financial market regulators and the pandemic crisis

Autors: Giovanni Mollo, Assoc.Prof., Italy


Piesardzības pasākumu nozīme, piemērojot civiltiesisko atbildību par deliktu

Autors: Edijs Brants, Mg. iur. Latvijas Universitāte, Latvija


Starptautiskās un nacionālās sankcijas kā nejaušu šķēršļu iedarbība uz līgumattiecībām

Autors: Dāvids Andris Blehmanis, Mg.iur., Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte


Ambush jeb tā dēvētais slazdu mārketings un preču zīmes sportā

Autore: Stella Kaprāne, Mg. iur., Latvijas Universitāte, Latvija