Konferences ietvarā gatavotie raksti tiks izdoti divos krājumos. Rakstus var iesniegt gan mutisko, gan stenda referātu autori, angļu vai latviešu valodā. Visus rakstus divreiz anonīmi recenzēs atzīti tiesību eksperti. Pēc recenzēšanas raksts var tikt nosūtīts autoram labošanai.

Rakstu iesniegšana pirmajam un otrajam krājumam noslēdzas 2023. gada 4. decembrī.

Pirmajā krājumā tiks publicēti raksti latviešu vai angļu valodā. Pēc konferences krājums tiks iesniegts ietveršanai EBSCO datubāzu platformā. Otrajā rakstu krājumā tiks publicēti raksti angļu valodā un tas tiks iesniegts Web of Science datubāzu platformā. Krājums tiks publicēts un autoriem izsniegts drukātā veidā.

To pašu rakstu iespējams iesniegt publicēšanai tikai vienā no krājumiem.

Publikācijas izstrādē autoriem jāievēro šādi noteikumi:

 • Raksta manuskripts jāiesniedz konferences vietnes sadaļā "Raksta iesniegšana".  
 • Raksta apjoms: ~0,5 autorloksnes (~20 000 rakstu zīmes, ieskaitot atstarpes).
 • Neaprakstītas joslas lappusē jāatstāj: kreisajā pusē – 20 mm, labajā pusē – 20 mm, no augšmalas un apakšmalas – 20 mm.
 • Jālieto burtraksts "Times New Roman"; burtu lielums - 12 punkti, intervāls starp rindām - 1,5.
 • Raksta augšpusē vidū jānorāda autora vārds, uzvārds, zinātniskais grāds, darba vieta/ augstskola

Piemēram,

Jānis Lazdiņš, Dr.iur., profesors
Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

 • Raksta nosaukums – treknrakstā, burtu lielums – 14 punkti, izvietojums tekstā – centrā.
  Ja raksts tiek iesniegts latviešu valodā, tad raksta nosaukums jānorāda arī angļu valodā.
 • Pirms raksta jāizveido sadaļa "Key words" (atslēgvārdi), kas atspoguļo raksta saturu
  Ja raksts tiek iesniegts latviešu valodā, tad atslēgvārdi jānorāda arī angļu valodā.
 • Pēc atslēgas vārdiem jāiekļauj sadaļa "Summary" (anotācija), īss raksta pārskats angļu valodā apjomā līdz 500 zīmēm.
 • Raksts jānoslēdz ar sadaļu "Conclusions" (kopsavilkums), kurā autors uzskaita savus galvenos secinājumus un ierosinājumus, kopsavilkuma tēzes numurē.
 • Raksta valodai ir jābūt literāri un terminoloģiski precīzai. Par neprecizitātēm un kļūdām ir atbildīgs raksta autors. 
 • Atsauces uz avotiem novieto lapaspuses apakšējā daļā zem svītras, tās numurējot augošā secībā visa darba garumā. 
 • Rakstā nobeigumā jāiekļauj sadaļa "Bibliography" (bibliogrāfija), ievērojot šādu kārtību:
 1. Literatūras avoti autoru uzvārda alfabētiskā kārtībā (grāmatas, raksti)
 2. Tiesu prakse (starptautisko tiesu prakse, konstitucionālo tiesu prakse, citas tiesas)
 3. Citi materiāli (arhīva materiāli, sēžu stenogrammas, likumprojekti u.c.)

Bibliogāfiju veido tāpat kā atsauces, nenorādot izmantotās lapaspuses.


Atsauču noformēšanas prasības

For monographs (and books)

Zimmermann R. The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition. New York: Oxford University Press, 1996, p.97.

For papers in collections of papers, volumes or compendia

Balodis K. Legal Aspects of Activity of Latvian Commercial Companies in the Context of the European Union. In: International Scientific Conference “Harmonization of Law in the Baltic Sea Region in the Turn of the 20th and 21st Centuries”. Riga: University of Latvia, 2006, p.55.

For articles in journals

Wiener E. Problems of Constitutional Law. Journal of Constitutional Law, 2010, No. 6, p.18.

For international treaties

European Convention on Human Rights. Signed in Rome on 04.11.1950. [in the wording of dd.mm.yyyy.]

For European Union founding and other treaties

Treaty on European Union. Signed in Maastricht on 07.02.1992. [in the wording of dd.mm.yyyy.]

For normative acts

Law of Obligations Act. Available in English: www.riigiteataja.ee/en/eli/506112013011/consolide [viewed 02.05.2019.]
The Constitution of the Republic of Latvia. Available in English: saeima.lv/en/about-saeima/work-of-the-saeima/constitution/ [viewed 05.10.2019.]

 

Court practice of international courts

The following abbreviatures are used in references to court practice of international courts: United Nations – UN; European Union – EU; Court of Justice of the European Union – CJEU; European Court of Human Rights – ECHR; International Court of Justice – ICJ.

CJEU judgement of 26 June 2001 in Case C-173/99 The Queen and Secretary of State for Trade and Industry.

ECHR judgment of 11 July 2002 in Case Christine Goodwin v the United Kingdom (application No 28957/95).

ICJ judgment of 27 June 1986 in Case Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America).

 

National court practice

Judgment of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 25 March 2015 in Case No. 2014–11–0103. Available in Latvian: http://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2014/04/2014-11-0103_Spriedums_ENG.pdf#search=2014-11-0103 [viewed 08.10.2019.]

Judgment of Riga Regional Court of 27 April 2016 in Civil Case No. C04232214. Available in Latvian: manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/284579.pdf [viewed 02.05.2019.]

 

Decisions of bodies

Decision of the Consumer Protection Rights Centre of 28 December 2016 No. 24 – pk. Available in Latvian: www.ptac.gov.lv/sites/default/files/lemuma_24-pk_izraksts_lotos_pharma.pdf [viewed 02.05.2019.]

Materials from the Internet

Cezary M. Klonowanie czlowieka w pracach Unii Europejskiej. Available: www.retina-forum.pl/pdf/klon19.pdf [viewed 02.05.2019.]

Repeated citation

In the case of a repeated citation of the same source, the reference is made in the shortened form: Zimmermann R. 1996, p.101.

If a particular author has several publications which are cited in one and the same year, the shortened form is supplemented with the title of the cited source: Zimmermann R. The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition. 1996, p.35.

Publikācijas izstrādē autoriem jāievēro šādi noteikumi:

 • Raksta manuskripts jāiesniedz konferences vietnes sadaļā "Raksta iesniegšana".  
 • Raksta apjoms: ~0,5 autorloksnes (~20 000 rakstu zīmes, ieskaitot atstarpes).
 • Neaprakstītas joslas lappusē jāatstāj: kreisajā pusē – 20 mm, labajā pusē – 20 mm, no augšmalas un apakšmalas – 20 mm.
 • Jālieto burtraksts "Times New Roman"; burtu lielums - 12 punkti, intervāls starp rindām - 1,5.
 • Raksta augšpusē vidū jānorāda autora vārds, uzvārds, zinātniskais grāds, darba vieta/ augstskola

Piemēram,

Jānis Lazdiņš, Dr.iur., profesors
Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

 
 • Raksta nosaukums – treknrakstā, burtu lielums – 14 punkti, izvietojums tekstā – centrā.
 • Pirms raksta jāizveido sadaļa "Key words" (atslēgvārdi), kas atspoguļo raksta saturu
 • Pēc atslēgas vārdiem jāiekļauj sadaļa "Summary" (anotācija), īss raksta pārskats angļu valodā apjomā līdz 500 zīmēm.
 • Raksts jānoslēdz ar sadaļu "Conclusions" (kopsavilkums), kurā autors uzskaita savus galvenos secinājumus un ierosinājumus, kopsavilkuma tēzes numurē.
 • Raksta valodai ir jābūt literāri un terminoloģiski precīzai.
 • Visā rakstā, ieskaitot atsauces un bibliogrāfiju, obligāti lietojami angļu valodas alfabēta burti. Šī prasība attiecas arī uz raksta autora vārdu un uzvārdu.
 • Atsauces uz avotiem novieto lapaspuses apakšējā daļā zem svītras, tās numurējot augošā secībā visa darba garumā. 
 • Rakstā nobeigumā jāiekļauj sadaļa "Bibliography" (bibliogrāfija), ievērojot šādu kārtību:
 1. Literatūras avoti (grāmatas, raksti). Please put the surnames of authors or titles of print works in alphabetic order in the bibliography (the Latin alphabet first, not differentiating among languages, and then the Cyrillic alphabet at the end).
 2. Tiesu prakse (starptautisko tiesu prakse, konstitucionālo tiesu prakse, citas tiesas)
 3. Citi materiāli (arhīva materiāli, sēžu stenogrammas, likumprojekti u.c.)

Bibliogāfiju veido tāpat kā atsauces, nenorādot izmantotās lapaspuses.


Atsauču noformēšanas prasības

Ja atsaucē tiek izmantots avots nacionālā valodā, kvadrātiekavās jāiekļauj šī avota tulkojums angļu valodā. Piemēram, Pleps J. Satversmes ievada piemērošana [Application of the Preamble of the Satversme]. Jurista vārds, 2014, No. 30 (832), p.17.

For monographs (and books)

Zimmermann R. The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition. New York: Oxford University Press, 1996, p.97.

For papers in collections of papers, volumes or compendia

Balodis K. Legal Aspects of Activity of Latvian Commercial Companies in the Context of the European Union. In: International Scientific Conference “Harmonization of Law in the Baltic Sea Region in the Turn of the 20th and 21st Centuries”. Riga: University of Latvia, 2006, p.55.

For articles in journals

Wiener E. Problems of Constitutional Law. Journal of Constitutional Law, 2010, No. 6, p.18.

For international treaties

European Convention on Human Rights. Signed in Rome on 04.11.1950. [in the wording of dd.mm.yyyy.]

For European Union founding and other treaties

Treaty on European Union. Signed in Maastricht on 07.02.1992. [in the wording of dd.mm.yyyy.]

For normative acts

Law of Obligations Act. Available: www.riigiteataja.ee/en/eli/506112013011/consolide [viewed 02.05.2019.]
The Constitution of the Republic of Latvia. Available: saeima.lv/en/about-saeima/work-of-the-saeima/constitution/ [viewed 05.10.2019.]

 

Court practice of international courts

The following abbreviatures are used in references to court practice of international courts: United Nations – UN; European Union – EU; Court of Justice of the European Union – CJEU; European Court of Human Rights – ECHR; International Court of Justice – ICJ.

CJEU judgement of 26 June 2001 in Case C-173/99 The Queen and Secretary of State for Trade and Industry.

ECHR judgment of 11 July 2002 in Case Christine Goodwin v the United Kingdom (application No 28957/95).

ICJ judgment of 27 June 1986 in Case Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America).

 

National court practice

Judgment of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 25 March 2015 in Case No. 2014–11–0103. Available in Latvian: http://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2014/04/2014-11-0103_Spriedums_ENG.pdf#search=2014-11-0103 [viewed 08.10.2019.]

 

Judgment of Riga Regional Court of 27 April 2016 in Case No C04232214. Available in Latvian: manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/284579.pdf [viewed 02.05.2019.]

 

Decisions of bodies

Decision of the Consumer Protection Rights Centre of 28 December 2016 No. 24 – pk. Available in Latvian: www.ptac.gov.lv/sites/default/files/lemuma_24-pk_izraksts_lotos_pharma.pdf [viewed 02.05.2019.]

Materials from the Internet

Cezary M. Klonowanie czlowieka w pracach Unii Europejskiej. Available: www.retina-forum.pl/pdf/klon19.pdf [viewed 02.05.2019.]

Repeated citation

In the case of a repeated citation of the same source, the reference is made in the shortened form: Zimmermann R. 1996, p.101.

If a particular author has several publications which are cited in one and the same year, the shortened form is supplemented with the title of the cited source: Zimmermann R. The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition. 1996, p.35.

Dalībniekiem, kas konferencē piedalīsies ar stenda referātu, tas jāiesūta konferences rīkotājiem līdz 2023. gada 4. septembrim. Informāciju sūtīt: lawconference@lu.lv

Stenda referāts gatavojams MS Word formātā un tajā jāiekļauj:

 • autora vārds, uzvārds, zinātniskais grāds, darba vieta/ augstskola
 • referāta nosaukums
 • atslēgas vārdi , kas atspoguļo raksta saturu
 • Referāta tēzes
 • Autora e-pasts vai tālruņa numurs saziņai un diskusijai

Referāts jāveido tēžu veidā, tēzes ir jānumurē un tajās jāietver secinājumi un priekšlikumi. Stenda referāta apjoms: 5800 - 6000 rakstu zīmes (ieskaitot atstarpes).

Stenda referātus iespējams gatavot latviešu vai angļu valodā.