Konferences ietvarā gatavotie raksti tiks izdoti divos krājumos. Rakstus var iesniegt gan mutisko, gan stenda referātu autori, angļu vai latviešu valodā. Visus rakstus divreiz anonīmi recenzēs atzīti tiesību eksperti. Pēc recenzēšanas raksts var tikt nosūtīts autoram labošanai.

Rakstu iesniegšana pirmajam krājumam noslēdzas 12. maijā. Pirmajā krājumā tiks publicēti raksti latviešu vai angļu valodā. Krājums tiks publicēts un autoriem izsniegts drukātā veidā jau konferences norises dienā. Pēc konferences krājumu tiks iesniegts ietveršanai EBSCO datubāzu platformā.

Līdz 3. novembrim iespējams iesniegt rakstu angļu valodā publicēšanai otrā krājumā. Šis krājums plānots kā elektroniska publikācija un tiks iesniegts Web of Science datubāzu platformā.

To pašu rakstu iespējams iesniegt publicēšanai tikai vienā no krājumiem.

Publikācijas izstrādē autoriem jāievēro šie noteikumi:

 • Raksta manuskripts jāiesniedz konferences vietnes sadaļā "Raksta iesniegšana".  
 • Raksta apjoms: ~0,5 autorloksnes (~20 000 rakstu zīmes, ieskaitot atstarpes).
 • Neaprakstītas joslas lappusē jāatstāj: kreisajā pusē – 20 mm, labajā pusē – 20 mm, no augšmalas un apakšmalas – 20 mm.
 • Jālieto burtraksts "Times New Roman"; burtu lielums - 12 punkti, intervāls starp rindām - 1,5.
 • Raksta augšpusē kreisajā pusē jānorāda autora vārds, uzvārds, zinātniskais grāds, darba vieta/ augstskola, valsts.
 • Raksta nosaukums – treknrakstā, burtu lielums – 14 punkti, izvietojums tekstā – centrā.
 • Pirms raksta jāizveido sadaļa "Key words" (atslēgvārdi), kas atspoguļo raksta saturu
 • Pēc atslēgas vārdiem jāiekļauj sadaļa "Summary" (anotācija), īss raksta pārskats angļu valodā apjomā līdz 500 zīmēm.
 • Raksts jānoslēdz ar sadaļu "Conclusions" (kopsavilkums), kurā autors uzskaita savus galvenos secinājumus un ierosinājumus.
 • Raksta valodai ir jābūt literāri un terminoloģiski precīzai. Par neprecizitātēm un kļūdām ir atbildīgs raksta autors. 
 • Atsauces uz avotiem novieto lapaspuses apakšējā daļā zem svītras, tās numurējot augošā secībā visa darba garumā. 
 • Rakstā nobeigumā jāiekļauj sadaļa "Bibliography" (bibliogrāfija).

Bibliogrāfija jānoformē pēc šādiem paraugiem:

Monogrāfijām (grāmatām un brošūrām):
Reed A., Seago P. Criminal Law. Series 2nd edition. London: Sweet&Maxwell, 2000,  p.97.

Rakstiem krājumos: 
Rozenfelds J. Civillikums un latviskā identitāte. In: Politika un tiesības. Tiesību un juridiskās prakses ilgtspējīga attīstība. Rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012, 46.lpp.

Rakstiem žurnālos: 
Wiener E. Problems of Constitutional Law. Journal of Constitutional law, 2010. 9.February, No.6, p.18.

Normatīvajiem aktiem:
Latvijas Republikas Satversme: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1993. 1.jūlijs, Nr.43.

Juridiskā prakse:
Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums lietā: 22414/93 Chahal v. United Kingdom.
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2012. gada 25. janvāra spriedums lietā SKC-25/2012
Par Civilprocesa likuma 434. un 464. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 82., 86., un 92. pantam: Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2008. gada 2. jūnija spriedums lietā Nr.2007-22- 01. Latvijas Vēstnesis, 2008. 10.jūnijs, Nr.89 (3873).

Atsevišķi raksti interneta resursos:
Cezary M. Klonowanie czlowieka w pracach Unii Europejskiej. Pieejams: http://www.retina-forum.pl/pdf/klon19.pdf [aplūkots 2016.gada 22.jūnijā].

Bibliogrāfija jāsakārto autoru uzvārdu vai iespieddarbu nosaukumu alfabēta secībā (sākumā – latīņu alfabēta, nešķirojot pēc valodām; beigās - kiriliskā alfabēta).

Dalībniekiem, kas konferencē piedalīsies ar stenda referātu, tas jāiesūta konferences rīkotājiem līdz 2019. gada 1. septembrim.

Stenda referāts gatavojams MS Word formātā un tajā jāiekļauj:

 • autora vārds, uzvārds, zinātniskais grāds, darba vieta/ augstskola un valsts
 • referāta nosaukums
 • atslēgas vārdi , kas atspoguļo raksta saturu.

Referātu jāveido tēžu veidā, ietverot secinājumus un priekšlikumus. Stenda referāta apjoms: 5800 - 6000 rakstu zīmes (ieskaitot atstarpes). Referātus iespējams gatavot latviešu vai angļu valodā.

Konferences rīkotāji stenda referātus noformēs vienotā vizuālā stilā un izvietos konferences norises vietā. Konferences noslēgumā ieplānota stenda referātu publiska apspriešana.